///X4 Heavy Duty Self Propelled Wheelchair

X4 Heavy Duty Self Propelled Wheelchair

£369.00

10 in stock

The Aktiv X4 is a deluxe heavy duty wheelchair for everyday use. It has a lightweight aluminium folding frame with a double cross brace to provide additional strength to accommodate heavier users. It is easy to lift, store and transport, yet strong enough for constant use.

Description

 • Opis
  • Wózek r?czny z tylnym ko?em o ?rednicy 61cm przeznaczony do samodzielnego poruszania si?
  • Szeroko?? siedziska 56cm i 61cm

  Aktiv X4 jest wyj?tkowo wytrzyma?ym wózkiem dla osób niepe?nosprawnych przystosowanym do codziennego u?ytku. Ma aluminiow? sk?adan? ram? wyposa?on? w podwójne krzy?owe wzmocnienie, aby zapewni? dodatkowe wsparcie pleców ci??szych u?ytkowników. Wózek jest lekki, wi?c podnoszenie go, transportowanie i przechowywanie jest proste i wystarczaj?co wytrzyma?y, aby by? u?ywany na co dzie?.

  Odchylane oparcie oraz wyjmowane pod?okietniki obite mi?kkimi poliuretanowym poduszkami s? w standardowym wyposa?eniu. Oparcie, podnó?ki i tylnie ko?a posiadaj? mechanizm zwalniaj?cy, umo?liwiaj?cy ?atwe z?o?enie wózka do transportu czy przechowywania. Wysoko?? wózka mo?na regulowa?. Aktiv X4 posiada podwójn? o?, która pozwala na ?atw? zmian? kó? z r?cznych na transportowe. Oparcie i siedzisko jest pokryte wygodnym nylonowym materia?em, aby zapewni? u?ytkownikowi jak najwi?kszy komfort. Oparcie dostosowane do si?y napr??enia, pas bezpiecze?stwa, antypo?lizgowe opony oraz uchwyt delikatnie podnosz?cy wózek w celu pokonania kraw??nika s? w podstawowym wyposa?eniu. Wózek posiada równie? jednocz??ciowy podnó?ek, na którym zmieszcz? si? stopy o du?ym rozmiarze, zapewniaj?c stabilne oparcie.  Wysoko?? i nachylenie podnó?ka mo?na dopasowywa? do potrzeb.

  • Sk?adana aluminiowa rama
  • Odchylane oparcie
  • Ró?ne osie kó? pozwalaj?ce na dopasowanie wysoko?ci siedziska oraz zmian? kó? z r?cznych na transportowe
  • Odchylany i zdejmowany pod?okietnik z komfortowym poliuretanowym obiciem (standardowa pe?na d?ugo??)
  • Plastikowa os?ona ko?a chroni?ca przed ubraniami
  • Odchylany jednocz??ciowy plastikowy podnó?ek na stopy z mo?liwo?ci? dopasowania k?ta nachylenia
  • Czarna nylonowa tapicerka siedze?
  • Czarne nylonowe pokrycie oparcia dopasowane do napr??enia z 8 rzepami do regulacji
  • Szare przednie ko?a o wymiarach 200 x 38 mm
  • Antypo?lizgowe opony
  • Siedzisko wyposa?one w 5cm poduszk?
  • Przycisk rozpinaj?cy pas bezpiecze?stwa
  • Wózek r?czny wyposa?ony w ko?a o ?rednicy 61 cm (model transportowy z tylnym ko?em o ?rednicy 30 cm jest równie? dost?pny)
  • Maksymalna waga u?ytkownika: 159kg
  • Ten model pozytywnie przeszed? test zderzeniowy ISO7176-19: 2001